'Mapping and Sewing Together Mythologies' FrontPage | UserLogin | FindPage | RecentChanges | SiteMap

FrontPage >> ProjektaKopsavilkums


Projekta Kopsavilkums

“Mītiskie mezglojumi” ir Signes Pucenas (Latvija) un Endrjū Patersona (Lielbritānija/ Somija) sadarbības projekts, kas aizsākās 2003, gada jūlijā Karostā, Latvijā.

To iedvesmoja savdabīgā vietējā akustiskā un kultūras vide, un tas tika dokumentēts, izmantojot vides mobilās tvērējierīces – tika fiksēti tēli, skaņas, GPS ceļi, uzņemtas filmas, un šīs fiksācijas pamatā ir uz cilvēku orientēts stāstījums un pieredze.

Projekts “Mītiskie mezglojumi” divās dažādās vietās pētīja starpkultūru pieredzes (Liepājas Karostā krievu – latviešu un Lapzemes Inari un Ivalo (Somijā) sāmu – somu – krievu) un dziļi lokālās monokultūras pieredzes. Šī iniciatīva iesākās, pievēršot uzmanību Karostas pareizticīgo katedrāles nozīmei vietējā kultūras dzīvē un vēloties noskaidrot tos personiskos apstākļus, kas liek cilvēkiem uz turieni doties.

Projekta dalībniekus ieinteresēja dažādie sižeti, personiskie stāstījumi, mīti un dziesmas, ko cilvēki izmanto, lai saistībā ar vidi, kurā viņi dzīvo, aprakstītu vai izrādītu citiem kopīgās, vienojošās un kolektīvās atmiņas jēgu. Vēlāk sekoja brauciens uz Lapzemi, kur šoreiz jau citā ainavā turpinājās līdzīgu kultūras (pareizticīgo) vērtību meklējumi.

Projekts skar etnogrāfisko apsekojumu prasmi un ar vietu saistītus stāstījumus, izpētot jauno mobilo un kopdarbīgo mediju pielietojuma potenciālu. Būdams attīstības procesa daļa, tas tiecas iegūt atgriezeniskās saites interfeisa reālu attēlu un piemērotus līdzekļus, lai veicinātu daudzbalsību, un prezentēt šo projektu tajā vietējās vides kontekstā, kur šie mediji tika lietoti.Content

FrontPage

ProjectSummary
ProjektaKopsavilkums
ProjectText

KarostaChapter
InariChapter

RelatedChapters

SavieNojumi

-latviski:

SvetaNikolajaKatedrale
DusJa
ArMija
InariHotela
KaMos
SamuRadio
IvaLo

-english:

OrienTation
ComPass
OrthodoxMassKarosta
HotelliInari
PekKa
NorthernLights
BabaDusja
MilitaryMovements
GhostCongregation
AuthorsNote
SavieNojumi
KarostanKilt
DuoDji
SamiRadio
OrthodoxMassInari
HandBells
PielpajarviWildernessChurch
KarhunPesakivi
ZvaNi


Recent Changes


admin ( logout )